RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa LITERUMI Marek Woźniak: KARTOMAX, Drukarnia NIGRA-BLANKA: NIP: 7321839572, REGON 360494078 Adres: Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W celu wykonania oferty handlowej i kalkulacji oraz zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby firmy, adres dostawy (jeżeli inny niż adres firmy), kontaktowy adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, numer NIP oraz numer konta bankowego (o ile wymaga tego stosowna umowa).

W pewnych przypadkach Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom, jeżeli będzie to związane z wykonaniem zleconej przez Państwa pracy. Dodatkowo Państwa dane mogą zostać ujawnione organom skarbowym i ściągania zgodnie obowiązującym prawem.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i na podstawie Państwa zgody.li>

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: biuro@literumi.pl albo pisemnie na nasz adres Grupa Literumi, Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź z dopiskiem RODO.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.nigra-blanka.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogę się Państwo kontaktować z Administratorem Danych Osobowych pod adresem biuro@literumi.pl

Skontaktuj się z nami!